לוגו אתר Fresh          
 
 
  אפשרות תפריט  ראשי         אפשרות תפריט  מבזקים     אפשרות תפריט  צור קשר     חץ שמאלה
לינקים שימושיים עידכון 23/5/2012 האביב כבר כאן, הקיץ עוד מעט מגיע, ואיתו ימים שטופי שמש - הגיע הזמן לעשות בעצמכם!
חץ ימינה  

לך אחורה   לובי הפורומים > תחביבים > עשה זאת בעצמך
שמור לעצמך קישור לדף זה באתרי שמירת קישורים חברתיים
תגובה
 
כלי אשכול חפש באשכול זה  #2  
ישן 25-03-2012, 07:58
צלמית המשתמש של Tallyco
  משתמשת נקבה Tallyco Tallyco אינו מחובר  
 
חבר מתאריך: 12.05.06
הודעות: 13,540
Facebook profile
בתגובה להודעה מספר 1 שנכתבה על ידי MaKel שמתחילה ב "טבק"

מתוך פקודת הטבק:
גידול טבק

3.(א)הרוצה לנטוע טבק יגיש, לא יאוחר מיום 31 בינואר של שנת הנטיע לפקיד הבלו באזור שבו יינטע הטבק, בקשת רשיון לכך בטופס שנקבע ויפרש בה את גודל החלקה שתינטע; פקיד הבלו, באישורו של המנהל, יתן למבקש את הרשיון בטופס שנקבע.

(ב)מותר ליתן רשיון גם אם הוגשה הבקשה אחרי 31 בינואר, אם הוכח להנחת דעתו של המנהל, שהיתה סיבה סבירה לאיחור.

4.רשאי המנהל שלא לאשר מתן רשיון כאמור מאחד הטעמים האלה:

(1)שר החקלאות אישר שהקרקע הנדונה אינה מתאימה לגידול טבק טוב ושויק;

(2)המבקש הורשע על עבירה לפי הוראות פקודה זו;

(3)המבקש איננו בעלה או חוכרה של הקרקע שבה הוא רוצה לנטוע טבק;

(4)המבקש לא יצא ולא מכר לסוחר או לבית חרושת רשוי בישראל טבק שגידל בתוך שתי השנים הרצופות שקדמו, בסמוך, להגשת בקשתו.

5.רשאי המנהל להגביל ברשיון, בשעת נתינתו, את שטחה של כל חלקה שיטעו בה טבק וכן רשאי הוא, בהסכמת המנהל הכללי של משרד החקלאות, לקבוע ברשיון את סוגו של הטבק שעל המגדל לנטוע.

6.רשאי המנהל ליתן היתר לכל מגדל לגדל טבק בשדה נסיונות או במשתלה בכפוף להוראות שנקבעו.

7.לא יגדל אדם טבק בחלקה ששטחה פחות משני דונמים.

8.(א)לא יטע אדם טבק מהמין המכונה חיישה אלא בשטחים שהוגדרו בצו מאת הממשלה.

(ב)חיישה שנטעוה בשטח כאמור בסעיף קטן (א), או בחלק ממנו, רשאית הממשלה בצו, לפטור אותה מהוראות פקודה זו, כולן או מקצתן.

9.ניטע טבק בניגוד להוראות סעיפים 3—8, רשאי פקיד בלו לעקרו ויראו את הטבק כטבק מוברח כענינו בסעיף 58, ודינו של מי שנטע טבק כאמור — מאסר שלושה חדשים או קנס חמישים לירות.

10.לא יאוחר מן האחד בנובמבר של כל שנה יעקור ויבער המגדל, בדרך שיורנו פקיד הבלו, את כל גבעולי הטבק שעל הקרקע שנטע בה טבק.

11.(א)בשעות שבין זריחת החמה לשקיעתה רשאי המגדל להוביל, בלי היתר, טבק שגידל, או שגידלוהו למענו, ממקום גידולו לכל מקום אחר בתחום קרקעות הכפר שבו גדל הטבק.

(ב)בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), לא יוביל המגדל טבק משום מקום בשום זמן, אלא אם קיבל תחילה היתר הובלה בטופס שנקבע.

12.(א)המגדל יציג לפני רשות הבלו את כל הטבק שגידל, לשם רישומו ובדיקתו, וכן מאזניים ומשקלות מתאימים לשם שקילת הטבק.

(ב)פקיד הבלו ישקול את הטבק במעמד המגדל סמוך ככל האפשר לאסיפתו והמשקל שנמצא יירשם בפנקס שנקבע.

(ג)מיד לאחר שנרשם הטבק ימסור פקיד הבלו למגדל תעודת אישור בטופס שנקבע; המגדל יחתום על שוברה של התעודה לאות כי המשקל הרשום בו נכון; ומשנעשה כן יהא השובר ראיה מספקת על משקל הטבק הרשום בו.

13.(א)אבד או נשמד הטבק של המגדל, כולו או מקצתו, לפני שנרשם, וכן אם נעקר או נעזב, כולו או מקצתו, מכל סיבה שהיא, בעודנו בגידולו — ולא נעשו הדברים על ידי פקיד הבלו הפועל על פי סעיף 9 — יודיע על כך המגדל מיד לרשות הבלו, והיא תפעל לעריכת הבדיקה והאימות כדרוש.

(ב)אם לאחר שנרשם הטבק ובעודנו ברשות המגדל נשמד כולו או מקצתו, בשריפה, בשטפון או באונס אחר — יודיע על כך המגדל מיד לרשות הבלו, והיא רשאית, על יסוד ראיה מניחה את הדעת בדבר ההישמדות למחוק את הטבק שנשמד ולתקן את תעודת האישור שניתנה למגדל.

14.(א)רשות הבלו רשאית בכל עת, וחייבת בכל שנה לפני אסיפת יבול הטבק החדש, לבדוק את כמות הטבק מן היבולים הקודמים שברשות המגדל ולהשוותה אל הרשימות שבפנקס.

(ב)נמצא חסר במלאי שנבדק, יהא המגדל חב לשלם על החסר כפל הבלו שנקבע לפי סעיף 2, אולם רשאי המנהל במקרים אלה לוותר על הבלו, כולו או מקצתו, אם אין החסר עולה על עשירית אחת, או אם הוא סבור שהחסר חל מחמת התייבשות או מחמת סיבות טבעיות אחרות.

(ג)נמצא עודף במלאי הטבק שנבדק והמגדל לא נתן עליו הסבר מניח את הדעת יהא חב לשלם על העודף כפל הבלו שנקבע בסעיף 2 והעודף שבמלאי יוחרם, זולת אם ניתן הסבר להנחת דעתו של המנהל.

(ד)אין האמור בסעיף קטן (ג) מונע מלהביא את המגדל למשפט לפי דיני העונשין.

15.לאחר שניתנה למגדל תעודת אישור כאמור בסעיף 12, רשאי הוא להוביל את הטבק, כולו או מקצתו, לבית חרושת או למחסן מכס, או למכרו, לסוחר או ליצרן, ובלבד שיקויימו התנאים שבסעיפים 16 ו-17.

16.(א)פרט לאמור בסעיף 6 ובסעיף 11 כל הרוצה להוביל טבק חייב לקבל תחילה היתר הובלה בטופס שנקבע.

(ב)רשות הבלו לא תתן היתר הובלה אלא אם אימתה תחילה את כמות הטבק שעומדים להובילו, ותרשום את הכמות בתעודת האישור שבידי המגדל.

(ג)הטבק שהובל כאמור יוצג במקום היעד לפני האדם שהורה עליו המנהל, ייבדק ויישקל.

(ד)נמצא חסר, ישלם בעל ההיתר על החסר כפל הבלו; אולם רשאי המנהל במקרים אלה לוותר על הבלו, כולו או מקצתו, אם הוא סבור שהחסר חל מחמת התייבשות או מחמת סיבות טבעיות אחרות.

(ה)היתר ההובלה יימסר במקום היעד לידי האדם שהורה עליו המנהל.

17.(א)המגדל לא ימכור טבק אלא לסוחר רשוי או ליצרן רשוי, ולא ימכור טבק לא-מיוצר בכמות פחותה מעשרים קילו בבת-אחת; הטבק הנמכר יישקל במעמד פקיד הבלו, שירשום בתעודת האישור של המגדל את הכמות שנמכרה ואושר בחתימה-שכנגד בפנקסי הסוחר או היצרן שכמות הטבק המועברת נרשמה; אולם אם היה כלל יבולו של המגדל פחות מעשרים קילו, רשאי המנהל לתת לו היתר מיוחד למכירת היבול הזה.

(ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי המנהל, לשם הגברת יצוא הטבק, להורות לכל מגדל, סוחר ויצרן למכור טבק שיימצא ברשותו בין בכוח ובין בפועל, כולו או מקצתו, לכל אדם שיציין בהוראה, ובלבד שתובטח למוכר תמורה הוגנת.

(ג)המנהל רשאי לקבוע מחירים לטבק.

(ד)נשקל הטבק וניתן היתר הובלה מתאים, חייבים המגדל והסוחר להודיע למנהל, תוך שלושים יום מתום תקופת ההיתר על כל כמות טבק שלא הועברה לתעודתה.


כלומר, אני לא בטוחה שזה חוקי לגדל טבק עצמאית. תבדוק את זה. אם כן - תבדוק אם אפשר להזמין מחו"ל.
אם כן, יש חברה שמוכרת לכל העולם:
http://www.tobaccoseed.co.uk/index.html
_____________________________________

תמונה שהועלתה על ידי גולש באתר ולכן אין אנו יכולים לדעת מה היא מכילה
מיכל - 20.1.13

מאיה - 9.11.14

תגובה ללא ציטוט תגובה עם ציטוט חזרה לפורום
תגובה

כלי אשכול חפש באשכול זה
חפש באשכול זה:

חיפוש מתקדם
מצבי תצוגה דרג אשכול זה
דרג אשכול זה:

מזער את תיבת המידע אפשרויות משלוח הודעות
אתה לא יכול לפתוח אשכולות חדשים
אתה לא יכול להגיב לאשכולות
אתה לא יכול לצרף קבצים
אתה לא יכול לערוך את ההודעות שלך

קוד vB פעיל
קוד [IMG] פעיל
קוד HTML כבוי
מעבר לפורוםכל הזמנים המוצגים בדף זה הם לפי איזור זמן GMT +3. השעה כעת היא 10:52

הדף נוצר ב 0.21 שניות עם 10 שאילתות

הפורום מבוסס על vBulletin, גירסא 3.0.6
כל הזכויות לתוכנת הפורומים שמורות © 2019 - 2000 לחברת Jelsoft Enterprises.
כל הזכויות שמורות ל Fresh.co.il ©

צור קשר | תקנון האתר